Estatuts SOLBRAI i FAQS

La proposta d'estatuts esta pendent d'aprovació dels socis i socies participants del projecte. 


FAQ's Comunitat Energètica de Pinell del Brai

Què és això de la Comunitat Energètica?

Què és una Comunitat Energètica Local Cooperativa

Una Comunitat energètica, és probablement l'eina principal per fer realitat l'empoderament ciutadà en el sector energètic i fomentar així la transició cap a un nou model d'energia. Aquest tipus de comunitats es formen amb un conjunt d'agents (persones o entitats públiques i/o privades) que produeixen i consumeixen energia. És a dir, que poden generar energia renovable (elèctrica o tèrmica) i decidir què fer amb aquesta.

La finalitat d'aquesta nova comunitat cooperativa ha de ser, principalment, proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres en el nostre municipi, en comptes de guanys financers. O sigui, podrà decidir, si fer autoconsum, o bé, cedir part de l'energia produïda a col·lectius o entitats amb necessitats energètiques o en risc de pobresa energètica partint de la base assembleària de la presa de decisions basada en el valors del cooperativisme i l'economia social i solidària.

Què vol dir "transició energètica"?

El nostre sistema actual d'energia està bastat en les fonts d'origen fòssil. La transició energètica es defineix com un canvi substancial d'aquest sistema energètic, no només d'un canvi de tecnologia o de la font d'energia, sinó que implica també un canvi estructural que impliqui canvis econòmics.

Davant la necessitat de reducció de la petjada de carboni (CO2), derivada de l'ús d'aquest tipus de combustibles fòssils, la creació de la comunitat energètica de Pinell de Brai pretén crear un teixit energètic en el poble basat en energia solar fotovoltaica.

Què és la Generació distribuïda?

Consisteix en l'aprofitament dels recursos energètics locals disponibles prop de l'usuari final. Es tracta d'obtenir recursos energètics a partir de fonts renovables destinades al consum local.

La generació distribuïda és inversa al model actual predominant que compta amb grans centrals de generació d'energia. Aquest model distribueix l'energia generada per grans centrals de forma jeràrquica mitjançant xarxes i subestacions. Aquest model implica pèrdues per transport importants fins al subministrament connectat a baixa tensió.

El model de generació distribuïda tenim múltiples centrals generadores d'energia cosa que implica una xarxa de distribució diferent, tecnologia diferent i models de governança diferents.

Què vol dir participació activa dels consumidors?

En aquest nou model, els consumidors (socis/es) se situen al centre del sistema com a actors principals a l'hora de promoure la transició energètica. Els ciutadans tenen l'oportunitat de participar en el desplegament de recursos energètics dels seus equipaments i es converteixen en exemples de consum. El principal objectiu de les CEL és contribuir a la descentralització del sistema energètic actual oferint un instrument de producció i gestió de l'energia als ciutadans que facin possible aquest canvi.


Com funciona la Comunitat Energètica de Pinell del Brai?

Què és la Comunitat Energètica de Pinell de Brai?

Es tracta d'un projecte cooperatiu i col·lectiu amb la participació dels veïns i veïnes de Pinell a partir de la creació d'una cooperativa de consum on les persones sòcies tindran la mateixa governança que l'Ajuntament. L'eix vertebrador d'aquest nou servei energètic són les instal·lacions fotovoltaiques instal·lades a la coberta del poliesportiu municipal.

Què és una cooperativa de persones consumidores i usuàries?

Tenen per objecte primordial el lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe de les persones sòcies i els seus familiars. Els estatuts de la cooperativa estableixen els requisits per a l'adquisició de la condició de persona sòcia, i totes les persones sòcies tenen els mateixos drets i obligacions.

Un cop a l'any es convoca una Assemblea General, que està formada per totes les persones sòcies de la cooperativa on tenen un vot cadascuna. L'objectiu principal de l'Assemblea General és deliberar i adoptar acords sobre aspectes que, legalment o estatutàriament, són de la seva competència. Les decisions adoptades vinculen a tots els socis de la cooperativa.

Per a la gestió del dia a dia de la cooperativa s'escullen com a mínim tres persones que formaran el Consell Rector.

Quin és el paper de l'Ajuntament?

L'ajuntament de Pinell ha estat l'impulsor del projecte jugant un paper clau en la promoció, creació i dinamització de la comunitat energètica de Pinell. A més a més l'Ajuntament formarà part de la cooperativa com un usuari més, amb un vot a l'Assemblea General. Per tal de facilitar la gestió i l'impuls de la cooperativa, també pot formar part del Consell Rector.

Com serà la instal·lació i de qui serà propietat? Com es finançarà?

La instal·lació fotovoltaica estarà ubicada a la coberta del poliesportiu municipal i serà propietat de la mateixa cooperativa. Per tal de poder reduir la quota de socis, es contempla una inversió inicial a partir d'un préstec amb una cooperativa de finançament que permetrà el finançament inicial de la instal·lació. La quota de les persones sòcies de la cooperativa permetrà un fons econòmic que garanteixi el retorn d'aquest préstec inicial, el manteniment de la instal·lació i les gestions administraves de la cooperativa sense necessitat de cap inversió addicional més enllà de la quota anual.

Rebré tota la meva electricitat de la instal·lació fotovoltaica?

Segons la teva quota de participació en la instal·lació compartida, rebràs un percentatge de la l'energia elèctrica que consumeixes de les plaques solars. La resta seguirà arribant de la xarxa elèctrica, com fins ara.

Com funciona la combinació d'energia solar i energia de la xarxa?

Depèn de quanta generació solar hi hagi en una hora específica i de quant es consumeixi en l'habitatge o comerç del participant:

  • Si les plaques generen tot el que esc consumeix en una hora, el consum serà 100% solar procedent de les plaques municipals.
  • Si les plaques no generen res en una hora, el consum serà 100% de xarxa.
  • Si les plaques generen menys del que es consumeix en una hora, part de l'electricitat serà solar i l'altre de xarxa.

Com arribarà l'electricitat de la CEL a casa meva? A casa meva hauré d'instal·lar algun equip?

Aquesta electricitat arriba de la mateixa manera que la distribució actual. Al costat de la instal·lació fotovoltaica es col·loca un comptador que mesurarà l'energia produïda per la instal·lació fotovoltaica. El repartiment d'aquesta energia cap als socis de la cooperativa es fa de manera telemàtica mitjançant el registre horari dels comptadors de cada soci.

Així, a les factures quedarà reflectit aquest descompte corresponent per la part que s'ha consumit de la instal·lació fotovoltaica, sense necessitat d'instal·lar cap tipus d'equipament al domicili.

Com notaré quan estic consumint energia solar o energia de la xarxa?

No es nota cap canvi. El subministrament i les necessitats de consum d'energia estaran assegurats de la mateixa manera i amb les mateixes garanties que ho estan en aquest moment. Només ho notaràs en la factura de la llum on estarà reflectit el descompte corresponent a l'energia solar consumida.

M'hauré de canviar de comercialitzadora?

No, un cop es passa a ser persona sòcia de la cooperativa s'informa la comercialitzadora que cal descomptar l'energia provinent de la comunitat de la factura corresponent.

Si estic fora de casa en horari solar, m'interessa formar part de la Comunitat Energètica?

L'estalvi econòmic que pots obtenir de participar en la Comunitat Energètica dependrà en part dels teus hàbits i perfil de consum. Les plaques generen electricitat en hores solars, així que el major estalvi es veurà reflectit en aquells usuaris que consumeixin electricitat en aquestes hores. Tot i així, també existeixen consums elèctrics constants en el teu habitatge o comerç que podran aprofitar l'energia solar (per exemple, neveres, congeladors, etc.). La part de la teva participació que no es consumeixi s'abocarà a la xarxa elèctrica i se't compensarà en la factura elèctrica.

Què passa si no hi ha sol?

Si no hi ha sol, com per exemple en hores nocturnes, les plaques fotovoltaiques no generen electricitat. En aquests moments, l'electricitat consumida per els participants a la Comunitat vindrà de la xarxa elèctrica convencional, sense cap mena d'interrupció o inconvenient.

Puc formar part de la Comunitat energètica local si ja tinc plaques solars a casa meva?

Si, si ja tens plaques solars a casa teva no podràs formar part de la cooperativa com a soci/a consumidor. Si que podries participar com a soci generador d'energia cedint els excedents del teu camp solar a la comunitat. Aquests excedents serien compensats en la teva factura de la llum.

Com participo en la Comunitat Energètica de Pinell

Quins beneficis té per a Pinell del Brai que participi de la Comunitat energètica?

  • La generació d'energia renovable i local en el propi municipi sense cap afectació urbanística, ja que les plaques s'instal·len a la teulada d'un edifici municipal.
  • La reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera a través del consum d'energia renovable a nivell local.
  • La millora de la conscienciació energètica sobre el teu consum elèctric i els estalvis que aconsegueixes a través de la generació renovable.
  • Promoure la generació de beneficis econòmics, socials i ambientals en el teu municipi com per exemple la lluita contra la pobresa energètica.

Qui s'hi pot acollir?

S'hi poden acollir tots els veïns i veïnes de Pinell de Brai que compleixen certs requisits que la normativa actual defineix per un autoconsum compartit. Tot i que es preveu que aquesta normativa acabi canviant, actualment estableix que es poden acollir en aquesta comunitat energètica les persones que compleixin algun d'aquests tres requisits:

  • Veïns/es situats a un màxim de 500m de la instal·lació, en aquest cas del poliesportiu municipal, o bé
  • Veïns/es que comparteixen la instal·lació transformadora en Baixa Tensió, o bé
  • Veïns/es que comparteixen 14 primers dígits de la referència cadastral.

Com puc participar en la Comunitat energètica de Pinell de Brai? Què implica?

Formar part de la cooperativa de la comunitat energètica de Pinell de Brai implica les condicions habituals d'una cooperativa. Cal aportar un capital social i una quota anual que serà proporcional a la participació adquirida per al manteniment de la cooperativa. Aquestes quotes s'han calculat per tal que hi hagi igualment un benefici en l'import final de la factura elèctrica. Per apuntar-se caldrà presentar la documentació personal habitual en processos de sol·licitud i algunes dades que es poden trobar fàcilment en qualsevol factura del consum elèctric.

Quant de temps puc participar de la Comunitat Energètica?

No hi ha una limitació de temps de participació de la Comunitat Energètica. La limitació d'aquest temps pot produir-se per situacions personals o bé per finalització de la cooperativa per acord de les persones sòcies. L'estimació que es preveu de vida útil de la instal·lació és d'uns 25 anys.

Hi ha compromís de permanència?

Per tal de garantir un inici consolidat de la cooperativa i de la instal·lació fotovoltaica, s'ha establert un període de permanència d'un any. Aquest període es pot veure modificat per l'Assemblea general de socis/es si així s'estima.

Què passa si em canvio de pis, però vull continuar participant?

Sempre que el nou habitatge compleixi amb les condicions legals per formar part de la comunitat energètica (500m, etc..) només caldrà tramitar un canvi de número de comptador. No obstant això, la normativa només permet per canvis en la comunitat, sigui per canvi de comptador o canvis en els socis un cop a l'any. Per tant, caldria esperar a fer aquest canvi fins al moment anual corresponent.

Si algú es dona de baixa, a mi m'afecta?

No, en aquest cas quedarà una plaça vacant que podrà ser assumida algun altre participant sense que hi hagi cap canvi en la quota. No obstant això, la normativa només permet per canvis en la comunitat, sigui per canvi de dades, de repartiments o canvis en els socis un cop a l'any. Per tant, les baixes i les altes de persones sòcies només es podrà fer un cop a l'any.